Etsivä löytää

Aina ei ole helppo hahmottaa, millaista keskustelukumppania mielessä pyörivien kysymysten työstämiseen tarvitsee. Alla olevasta listasta voi olla hyötyä, kun pohdit tätä.

Sielunhoito

On ihmisen auttamista, joka tapahtuu kirkon tai jonkin uskonnollisen yhteisön piirissä. Sielunhoidossa voidaan käsitellä niin uskonnolliseen kuin muuhun psyykkiseen kokemiseen liittyviä kysymyksiä. Se on siis melko laaja-alaista auttavaa keskustelua, jota kuitenkin käydään kirkon ”katon alla” ja sen teologisen ajattelun ohjaamana. Seurakuntien papit ja diakoniatyöntekijät ovat valmennettu käymään näitä sielunhoidollisia keskusteluja, joiden lähtökohtana on keskusteluapua hakevan tarve tarkastella jotain elämänsä kysymystä tai osa-aluetta ja jotka kestoltaan ovat yllensä muutaman kerran mittaisia. Yhteinen rukous, ripittäytyminen, raamatunluku ja ehtoollinen voivat sisältyä sielunhoitoon.

Hengellinen ohjaus

On kohdennettu suoremmin ihmisen jumalasuhteeseen ja sen tavoitteena on uskon syveneminen ja kypsän luottamuksen löytäminen Jumalaan. Ohjauksessa pyritään löytämään ja vahvistamaan oma tapaa elää todeksi hengellistä elämää ja käymään päivittäistä elämän ja uskon vuoropuhelua. Päämääränä on sisäinen vuoropuhelu rukouksen hengessä. Raamatunluku ja rukous ovatkin keskeisellä sijalla hengellisessä ohjauksessa ja ohjaukseen osallistuvalta kysytään sitoutuneisuutta ohjaamiseen. Hengellinen ohjaus voi tapahtua monella tavalla ja erilaisissa yhteyksissä (linkki). Hengellinen ohjaus vaihtelee kestoltaan, mutta kriisitilanteissa sitä ei suositella.

Terapia

Terapia tähtää ihmisen psyykkisen todellisuuden ja siihen sisältyvien ahdistusta tuovien sisäisten konfliktien lievenemiseen. Psykoterapiaa ohjaa aina jokin kliinisesti kehitetty psykologinen teoria, joka luo pohjan ymmärtää ihmisen mieltä. Ahdistusta tuovia ja usein tiedostamattomia sisäisiä konflikteja sekä niiden aiheuttamia oireita pyritään lievittämään työstämällä niitä terapeuttisin menetelmin koulutetun psykoterapeutin kanssa. Pastoraalipsykoterapiassa voidaan työstää myös ihmisen jumalamielikuvia. Maailmankatsomukselliset kysymykset eivät varsinaisesti kuitenkaan kuulu terapioiden piiriin, vaan tavoitteena on, varsinkin psykodynaamisissa psykoterapioissa, kehityksen aikana vuorovaikutussuhteissa tai muulla tavoin syntyneiden psyykkisten häiriöiden työstäminen. Psykodynaamiset psykoterapiat kestävät useita vuosia, kognitiiviset terapiat vaihtelevat kestoltaan.

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä ja pysymään työkykyisenä. Työnohjaus tapahtuu työnantajan antaman resurssin turvin. Työnohjauksen fokus on siis työn kysymyksissä ja se tapahtuukin työajalla. Työnohjaus voi alkaa omasta tai esimiehen aloitteesta ja kestoltaan se voi olla muutamasta kerrasta kahteen vuoteen.

Mentorointi

On vuorovaikutussuhde, jossa kokeneempi henkilö opastaa kokemattomampaa. Mentorointi voi tapahtua työpaikalla tai sen ulkopuolella. Välttämättä mentorointi ei liity työmaailmaan ollenkaan, vaan muuhun kokemusta vaativaan oppimisprosessiin. Mentoroinnin edellytys on hyvä ja luottamuksellinen suhde, jossa ns. hiljaisen tiedon välittyminen on myös mahdollista. Mentorointi tähtää taitojen ja tietojen sekä kehitysedellytysten paranemiseen ja syvenemiseen. Mentorointia voi soveltaa myös uskonnollisessa toimintaympäristössä ja se voi olla pelkästään kahden henkilön (mentorin ja aktorin) välinen sopimus tai se voi olla osa organisaation käytänteitä vaihdellen kestoltaan ja intensiteetiltään.