Hiljaisuuden Ystävät ry:n säännöt  

 1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hiljaisuuden Ystävät ry. lyhennettynä Hys ry ja kotikunta on Helsingin kaupunki.

 2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Hiljaisuuden Ystävät vaalii ja edistää kirkon vanhasta rukoushiljaisuuden perinteestä nousevaa hengellistä elämää luottaen Kristuksen läsnäoloon maailmassaan. Yhdistys toimii Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta ekumeenisessa hengessä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tekee tunnetuksi hengellistä ohjausta ja hengellistä matkakumppanuutta. Yhdistys järjestää retriittejä, retriitinohjaajakoulutusta ja muuta toimintaa, joka pyrkii johdattamaan hiljentymiseen, raamattumietiskelyyn ja sisäiseen rukoukseen. Yhdistys rakentaa yhteyttä asiasta kiinnostuneiden kesken, harjoittaa julkaisu-, tiedotus-, koulutustoimintaa sekä pitää yhteyksiä vastaavaan toimintaan eri kirkkokunnissa ja kristillisissä yhteisöissä Suomessa ja muualla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä järjestää rahankeräyksiä asianomaisen luvan saatuaan.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja maksaa jäsenmaksun.

 Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä oikeustoimikelpoinen yhteisö maksamalla yhdistyksen vuosikokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten ja varajäsenten toimikausi on neljä (4) vuotta. Heistä on joka toinen vuosi puolet erovuoroisia. Sama henkilö voidaan valita peräkkäin enintään kahdeksi toimikaudeksi. Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on neljä (4) vuotta.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 5 § Yhdistyksen asioiden hoitaminen

Yhdistyksen juoksevia asioita hoitaa toiminnanjohtaja, jonka ottaa ja erottaa hallitus.

Toiminnanjohtaja toimii sihteerinä hallituksen kokouksissa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja tai varapuheenjohtajalla

 6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. 

 7 § Yhdistyksen koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu julkaistaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen verkkosivulla sekä jäsenlehdessä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.  

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään viidesosa (1/5) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.  

 

9 § Yhdistyksen vuosikokouksen asiat

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina.

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus ja kannatusjäsenmaksun suuruus

8. valitaan erovuoroisten tilalle hallituksen puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet ja varajäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen